Objednávateľ

Handtmann s.r.o.

Rozsah Prác

Železobetónová  cesta  s plochou 600 m²

REALIZÁCIA

Vybúranie poškodenej žel.betónovej cesty, nakládka a odvoz sute, pálenie
oceľovej armatúry, výkop podkladu, zhotovenie zhutneného štrkového podkladu, viazanie oc. armatúry a následná betonáž betonovej cesty so zarezaním a vytmelením dilatácií.