Objednávateľ

Inžinierske stavby, a.s.

Rozsah Prác

450 m

REALIZÁCIA

Oprava zosuvu cesty I/66 Hranovnica v dĺžke 450 m. Vybúranie poškodenej cesty, nakládka a odvoz sute, výkop podkladu, vŕtanie kotviacích pilot s následnou injektážou, zhotovenie nového železobetonového oporného múru, odvodnenia, zhutnenie štrkového podkladu pod cestu a následná betonáž betónovej cesty.