Objednávateľ

SLOVMAG, a.s. Lubeník

Rozsah Prác

6 ks miešacích a skipových jám

Popis

Zhotovenie 6 ks miešacích a skipových jám – vybúranie železobetonovych základov a podlah, demontáž technológie, výkop podkladu, zhutneného štrkového podkladu, viazanie oc. armatúry a následná betonáž miešacích a skipových jám s hydroizoláciou, zásyp a hutnenie podkladu a betonóvanie podlahy.