Objednávateľ

SMZ Jelšava a.s.

Rozsah Prác

40.000 t kameniva

Popis

Realizácia prísypu odkaliska v množstve 40.000 t kameniva – výkop nevhodnej zeminy v podloží, zásyp kamenivom vhodných frakcií s hutnení, skúšky hutnenia, odvodnenie odkaliska, svahovanie a konečná uprava terénu.