Referencie

Referenčný súpis zákaziek

Spoločnosť sa úspešne podieľala pri realizácií zakázok :

CTR group,a.s. 

-Výkop základovej jamy s odvozom a uložením zeminy na akcií Rezidencia pri     radnici v objeme 28.000m3

LIDL Košice

-Demolácia bývalého okrskového strediska, vrátane odvozu a uloženia sute 

-Príprava územia pre budúcu výstavbu, zhutnené násypy

-Demolácia budov v Moldave n/B, vrátane recyklácie betónov

Baňa Dolina,a.s. Veľký Krtíš 

-Demolácia povrchových objektov, uzatvorenie bane

-recyklácia stavebnej sute

-terénne úpravy a rekultivácia

US STEEL Košice 

-Zhotovenie betónových základov váhy č.10 a 11 na DZ OC

-Zhotovenie betónovej plochy DZ Ex 750m2

-Zhotovenie betónovej prístupovej cety DZ VP2 700m2

-Výkop základovej jamy s odvozom zeminy kotla K-7 v objeme 11.000m3

-Demolácia objektu starej drviarne pemzy odstrelom

-demolácia budovy Odprašovania na OC1

-Postupná demontáž železobetetónového skeletu chladiacej veže 

-Likvidácia objektu SO 01 Šatne STAKO I., II.

-Výmenníkova stanica

-demolácia objektov UNIMO VP, vrátane odvozov a spätných zásypov

-Oprava kanalizačného potrubia pred starou bagrovacou stanicou

-Likvidácia objektu SO 003 -Administratívnej budovy a šatne – Unimo

-Výmena odpadového potrubia z budovy TDZ do hlavného radu kanalizácie

-Oprava cesty a vchodu do haly Príprava valcov

KBZ s.r.o.

-Zhotovenie betónových základov a skladovacej betónovej plochy 1.200m2

-Zhotovenie betónovej prístupovej cesty 

-asanácia Odprašovania v TEKO Košice

-Demontáž potrubných mostov v VSH a.s., Turňa nad Bodvou

Handtmman s.r.o.

-Zhotovenie betónovej prístupovej cesty 

BarCom s.r.o.

-Zhotovenie betónových základov a podlahy skladovacej dvojhaly

-Zhotovenie betónovej prístupovej cesty a parkovís

Inžinierske stavby, a.s.

-sanácia zosuvu štátnej cesty I63 v Hranovnici, vrtanie mikropilot, zhotovenie oporného múra a výmena podložia v dĺžke 450m

-zemné a výkopove práce s odvozom a uložení zeminy na stavbe ECOPOINT

SMZ Jelšava, a.s.

-zhotovenie kanalizácie DN 500

-zhotovenie základov a podlahy Skladovacej haly 1.200m2

-Zhotovenie pilot 600mm a základovej dosky linky ZMŽH 3

SLOVMAG Lubeník, a.s.

-zhotovenie základov pod lys č.17 

♦ Stavoterm Michalovce s.r.o.

demontáž dvoch 5 podlažných budov z OK v areáli FNsP v Košiciach

-Nakládka, odvoz a uloženie stavebnej sute

Edemi

-čistenie dna komorového rybníka Perín- nakládka a odvoz 60.000m3 ílu

Mesto Košice

-Odstránenie previsov a skalných blokov nad Kostolianskou cestou v Košiciach

Carmeusse s.r.o.

-sekundárne rozpojovanie nadrozmerných kusov v lome Trebejov

-Prípravne práce pre Novú drviacu a triediacu linku-

-výkop, svahovanie a odvoz 20.000m3 kameňa

Koľajové a dopravné stavby s.r.o.

-tredenie a likvidácia výziskov zo železničného lôžka v Čiernej nad Tisou

V.O.D.S. a.s.

-prípravne práce na stavbe Bývanie Košice na Terase

-zemné a výkopove práce s odvozom a uložení zeminy na stavbe Nové Bývanie 

 v množstve 7.200m3

-asanácia Hangáru s pristavacou plochou na Tr.SNP v Košiciach

PENAD s.r.o.

-prípravne práce pre stavbu Florianska Košice

M-BUILD s.r.o.

-výkop základov prevádzkovej haly v Starej Ľubovni- GAS FAMILIA

Obec Markuška

-protipovodňové opatrenia na Markušskom potoku

Obec Chorváty

-protipovodňové opatrenia -čistenie odvodňovacích kanálov

Urbariálna spoločnosť Hanková

-úprava prístupových ciest

Pozemkové spoločenstvo Brdárka

-úprava prístupových ciest

PILEX Slovakia a.s. Podolínec

-asanácia starej Sušiarne

Tesla Stará Ľubovňa a.s.

-demolácia železobetónového komína

Rudné bane š.p.Banská Bystrica

-demolácia trafostanice, vrátane podrvenia a spätných zásypov

-demolácia Strojovne, vrátane podrvenia a spätných zásypov

-demolácia budovy ťažnej veže, vrátane podrvenia a spätných zásypov

-demolácia budovy Kotolne, vrátane podrvenia a spätných zásypov

-demolácia budovy Kompresorovne, vrátane podrvenia a spätných zásypov

-demolácia budovy Flotácie, vrátane podrvenia a spätných zásypov

-demolácia Mlynice, vrátane podrvenia a spätných zásypov

-Rekultivácia odvalu

-Rekultivácia územia po búracích prácach

-demolácia železobetónových násypníkov v Sirku- 4 ks

-demolácia Úpravne rúd v Španej Doline

♦ SCP a.s. Ružomberok

-demolácia železobetónovej Sulfitovej veže 47 m, vrátane odvozu a uloženia

-demontáž nerezových nádrži z budovy Varáku č.6

-demolácia železobetónového skeletu budovy Varáku č.6

-demontáž technológie z budovy Lignínu

-demolácia Kamýru

-demontáž technológie z budovy Chlórovne

-demontáž technológie z budovy Varne

-demolácia železobetónového skeletu budovy Lignínu

-demolácia železobetónového skeletu budovy Chlórovne

♦ Slovenský plynárenský priemysel š.p. Bratislava 

-Likvidácia kompresorovej stanice v Košiciach

-Likvidácia kompresorovej stanice v Malženiciach

♦ SEP ENO Nováky 

-deštrukcia  65 m hyperbolickej chladiacej veže

♦ Malokarpatská drevárska fabrika a.s.Pezinok 

-deštrukcia železobetónových základových pásov Sušiarní v hale PG

-demontáž technológie v budove PG a lepidlového hospodárstva

♦ VSŽ a.s. Košice 

-demontáže 120 t mostových žeriavov na Teplej valcovni- Slabing

♦ GMW s.r.o.Humenné

-demolácia železobetónových zásobníkov, vrátane odvozu

-postupné rozobratie 45 m komína

♦ Harmanecké papierne a.s. Harmanec

-likvidácia Mazutového hospodárstva, vrátane likvidácie NO

-demontáž technológie v Budove Chemickej úprave vody

♦ ORAC Slovakia a.s.Lipany

-demolácia budovy Sušiarne

-demolácia železobetónového násypníka

♦ Vihorlat Snina s.r.o.

-postupné rozobratie 80 m tehlového komína

-demolácia základov komína

Sukmont a.s. Snina

-Sanácia časti budovy po jej zrútení na Kmeťovej ul. v Košiciach

Zeolit a.s. Bystré n/Topľou

-demolácia skeletu Prevádzkovej budovy v lome Skrabské

SHP a.s. Slavošovce

-sanácia časti budovy prípravne látky po havárií

-demolácia železobetónovej rampy pri budove Prípravne látky

-demolácia železobetónového skeletu  budovy Prípravne látky

♦ Papierne Slavošovce a.s

-demontáž kotlov ČKD 350 t tepelného hospodárstva K1-K4

-demolácia železobetónových základov pod kotlami tepelného hospodárstva

-demolácia 65 m vysokého tehlového komína tepelného hospodárstva 

-demolácia budovy tepelného hospodárstva K1-K4

-terénne úpravy po odstránení tepelného hospodárstva K1-K4

-demolácia zauhľovacieho mostu

demontáž technológie z budovy tepelného hospodárstva Kotolne K5

-demontáž kotla ČKD 350 t tepelného hospodárstva K5

-demolácia budovy tepelného hospodárstva K5

-terénne úpravy po odstránení tepelného hospodárstva K5

-likvidácia Mazutového hospodárstva

-demolácia Chladiacej veže

-demolácia budovy Bývalej administratívnej budovy

-demolácia budovy Trafostanice, vrátane odvozu a uloženia sute

-demolácia budovy Kompresorovne, vrátane odvozu a uloženia sute

-demolácia 120 m železobetónového komína, vrátane odvozu a uloženia sute